Co se mění novelou zákona o obchodních korporacích?

Nájem nemovité věci za účelem bydlení.
Ve smlouvách o pronájmu bytu bude nyní možné sjednat povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za porušení povinností nájemce. Pronajímatel tak získá další nástroj, jak chránit svůj majetek. Ovšem každá sjednaná povinnost nájemce platit smluvní pokutu snižuje maximální možnou výši jistoty skládané na začátku nájmu (tj. kauce). Součet všech smluvních pokut vzniklých za dobu nájmu a jistoty totiž nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájemného. Je tedy na pronajímateli, zda si raději sjedná maximální možnou jistotu a nesjedná smluvní pokuty, nebo raději zvolí institut smluvních pokut.

Změny pro SVJ a vlastníky.

Podle novely nebude pro změnu prohlášení vyžadován souhlas většiny vlastníků jednotek a zároveň písemný souhlas každého vlastníka, kterého se změna dotkne. Nově bude dostačovat souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek.

Mění se práva a povinnosti vlastníka jednotky. Nově se zákonem stanoví oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku v případě plánovaných stavebních úprav uvnitř bytu. To zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Mohou to být například i drobné opravy, jako nové omítky stěn, obklady, podlahy, dlažba, renovace elektrických či vodovodních rozvodů, opravy oken, dveří, včetně jejich nátěrů.

V případě prodeje (převodu) jednotky na nového majitele se upravil také přechod dluhů na nového vlastníka. Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzení, jaké má dluhy, popřípadě že žádné dluhy na jednotce nejsou. Potvrzení může kupujícímu také se souhlasem stávajícího vlastníka vydat přímo správce domu. Do současné doby se dluhy nevztahovaly na platby záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nyní budou případné dlužné zálohy do dluhů zahrnovány. Ovšem jak bude následně probíhat roční vyúčtování, dá zřejmě budoucí praxe.


Zjednodušení pro bytová družstva.
V oblasti družstevního bydlení nebudou mít bytová družstva zakotvenou povinnost provozovat webové stránky. Dostačující bude podle novely informační deska ve fyzické podobě. Změna práv a povinností členů bytového družstva, zakotvená ve stanovách, si nyní vyžadovala souhlas všech členů družstva. Po několikaleté praxi se však od této povinnosti upouští, neboť takového souhlasu prakticky nebylo možné dosáhnout. Nově bude o změně stanov rozhodovat členská schůze prostou většinou přítomných členů.