Etický kodex

 

 

Etický kodex

 

Nabízíme profesionální zabezpečení našich služeb a to v co nejvyšší kvalitě. Naším cílem je rovnoprávný vztah mezi klientem a realitním makléřem, při zachování nejvyšší úrovně služeb. Cílem Etického kodexu Realitní kanceláře Sedláček s.r.o. je nastavení urovně služeb, zachování etické úrovně makléřů a podpora základních principů chování.

 

·       Realitní kancelář Sedláček s.r.o. vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti Realitní kanceláře Sedláček s.r.o. nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.

 

·       Realitní kancelářprůběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.

 

·       Realitní kancelářhájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Realitní kancelář nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.

 

·       Realitní kancelářuvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno. 

 

·       Realitní kancelářnesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržela souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.  Realitní kancelář při poskytování svých Služeb vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje.

 

·       Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavíráRealitní kancelář se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

 

·       Realitní kancelářnesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi. 

 

·       Realitní kancelářprůběžně školí své zaměstnance a zástupce.Realitní kancelář Sedláček s.r.o. spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuje spolupracujícího realitního makléře, respektuje zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality; při realizaci spolupráce je provize dělena mezi spolupracujícími kancelářemi dle dohody těchto kanceláří.