Daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti v roce 2023.

Prodej nemovitosti podléhá dani z příjmu. Výše daně záleží na tom, jestli nemovitost prodáváte jako fyzická osoba nebo firma.
Jako fyzická osoba zaplatíte daň z příjmu ve výši 15 %. Daň se platí ze zisku, nikoli z prodejní ceny. Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Tzn. že příjmem je vámi získaná cena z prodeje a výdajem cena, za kterou jste nemovitost koupili. Mezi další nejčastější výdaje se pak řadí např. právní náklady, posudky, opravy, technické zhodnocení, náklady za realitní kancelář atd.

Příklad
Paní Sedláčková  v roce 2016 koupila byt za cenu 3000.000,- Kč a ten začala pronajímat. V roce 2019 potřebovala vložit kapitál do svého podnikání a rozhodla se tedy byt prodat. Mezitím ceny nemovitostí vzrostly, a tak jí  podařilo byt prodat panu Vokurkovi za cenu 3.500.000,- Kč. S oběma transakcemi měla paní Sedláčková spojené náklady na právní servis, úschovu kupní ceny u advokáta a provizi realitní kanceláři. Celkové prokazatelně vynaložené výdaje paní Sedláčkové  činily 180.000,- Kč. Základem daně je částka 3.500.000 – 180.000 – 3.000.000 = 320.000,- Kč. Tuto částku paní Sedláčková zahrne do svého základu pro daň z příjmu dle §10 zákona o dani z příjmu. Daň z příjmu pak činí 48.000,- Kč.

Osvobození od daně z příjmu
Fyzické osoby jsou od daně z příjmu osvobozeny v případech, které jsou stanoveny v § 4 Zákona o dani z příjmu.
1) Nemovitost vlastníte 5 respektive 10 let
Doba osvobození záleží na tom, kdy jste nemovitost nabyli.
Pokud jste nemovitost nabyli po 1. lednu 2021 jste od daně z příjmu při prodeji osvobozeni po 10 letech od jejího nabytí, a to v souladu s novelou Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu, která nabyla účinnost 1. ledna 2021.
Pokud prodáváte nemovitost, kterou jste nabyli před 1. lednem 2021, jste osvobozeni od daně z příjmu 5 let od jejího nabytí, dle Zákona č. 386/2020 Sb. Čl. 4 odst. 1.
Podle §4 zákona o dani z příjmu jsou fyzické osoby osvobozeny od daně z prodeje  emovitosti v následujících případech.
2) Nemovitost vlastníte nejméně 2 roky a máte v ní bydliště
Pokud v bytě nebo rodinném domě máte bydliště nejméně po dobu 2 roky bezprostředně před prodejem, jste od daně osvobozeni.
3) Použijete peníze z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby
Pokud prodáte byt nebo rodinný dům a použijete prostředky na obstarání bytové potřeby (bytovou potřebu definuje § 4b Zákona o dani z příjmu) do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, kdy jste peníze získali nebo použijete částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal. Viz. §4 odstavec 1 a) Zákona o dani z příjmu.

Osvobození od daně musíte nahlásit na Finanční úřad
Pokud chcete být osvobozeni od daně z příjmu z důvodu uvedených v odstavci 3), musíte od roku 2021 podat oznámení o získání prostředků z prodeje svému správci daně. Pokud tuto skutečnost neohlásíte, nemůže osvobození od daně z příjmu použít.