Chci prodat / Chci koupit
Hlídací pes Poptávky

Pozor na pokuty od Finančního úřadu

Na základě dotazů čtenářů bych rád upřes-nil, jak je to s povinností oznamovat příjem z prodeje nemovitých věcí, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

Vytvořeno 11. 10. 2019.

Novinka: Pozor na pokuty od Finančního úřadu

Základ právní úpravy je v zákoně o daních z příjmů v § 38v.Pokuty za nesplnění povinnosti řeší § 38w.Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z pří-jmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 mil. Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Osvobozený příjem obdržený v roce 2019 je tedy nutné ozná-mit do 1. 4. 2020, v prodloužené lhůtě do 1. 7. 2020, resp. do konce individuálně stano-vené lhůty na základě žádosti poplatníka.Oznámení může mít formu prostého textu v samostatném podání (pokud poplatník ne-podává přiznání) nebo může mít formu přílo-hy daňového přiznání. V oznámení poplatník uvede výši příjmu, popis okolností nabytí pří-jmu a datum, kdy příjem vznikl. Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, ozná-mení podává jeden z manželů. Osvobozený příjem může být peněžní i ne-peněžní, úplatný i bezúplatný (dědictví, dar). Příklady:příjem z prodeje nemovité věci,nepeněžní příjem ze směny nemovitých věcí,příjem z nabytí nemovité věci darem,nabytí daru nad 5 mil. Kč od rodičů na koupi pozemku,zdědění nemovité věci,převod družstevního podílu.Pokud – zejména u nepeněžních příjmů – si není poplatník jist, jestli výše příjmu překročila rozhodnou částku 5 mil. Kč, doporučuji ozna-movací povinnost splnit například se slovy „pravděpodobně nad 5 mil. Kč“.K oznámení lze použít (nepovinný) tiskopis MFin 5252.Oznamovací povinnost se netýká příjmu, o němž může uvedené údaje správce daně zjis-tit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle Pokynu GFŘ-D-28 zveřejněném na webu finanční správy se oznamovací povin-nost nevztahuje na osvobozený příjem z pro-deje nemovité věci zapisované do katastru nemovitostí České republiky. Bohužel je nutné konstatovat, že někte-ří správci daně se dožadují podání oznámení i v případech úplatného převodu nemovitých věcí, zapisovaných do katastru nemovitostí. Dokonce za nesplnění „nepovinné povinnosti“ vyměřil správce daně pokutu. Odvolání proti pokutě samozřejmě správce daně musel vyho-vět. (Ale následně vyměřenou pokutu započetl jako nedoplatek na dani!). Proto někteří po-platníci raději i osvobozené příjmy z prodeje nemovitých věcí oznamují správci daně, i když nemusí. V případě obdržení výzvy správce daně k podání oznámení, ačkoliv tato povinnost poplatníkovi nevznikla, je třeba reagovat a sdělit tuto skutečnost („Poplatník nemá po-vinnost oznamovat osvobozený příjem pod-le § 38v zákona o daních z příjmů.“) správci daně.Podá-li poplatník oznámení opožděně, bude mu vyměřena pokuta ve výši 0,1 % z část-ky neoznámeného příjmu. Zjistí-li správce daně nesplnění oznamovací povinnosti, vyzve poplatníka k jejímu dodateč-nému splnění a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu. Následně mu bude vyměřena pokuta 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník ne-splní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě. Po-kyn GFŘ-D-28 stanoví podmínky pro osvoboze-ní od pokuty (nepříznivý zdravotní stav, živelní událost apod.).

Ing. Petr Koutdaňový poradce

citace:https://www.arkcr.cz/realitni-magazin/?fileID=22514